กิฟฟารีน ไฟโตสเตอรอล แคปซูล

คุณสมบัติสินค้า:

ประกอบด้วย ไฟโตสเตอรอล เอสเทอร์ 650 มิลลิกรัม

แบรนด์ : กิฟฟารีน

Share

กิฟฟารีน ไฟโตสเตอรอล แคปซูล,ไฟโตสเตอรอล แคปซูล กิฟฟารีน,ไฟโตสเตอรอล แคปซูล,กิฟฟารีน ไฟโตสเตอรอล,Phytosterol Capsule Giffarine,Phytosterol Capsule,Phytosterol Giffarine,Giffarine Phytosterol Capsule,Giffarine Phytosterol,ไฟโตสเตอรอล กิฟฟารีน,ประโยชน์ของไฟโตสเตอรอล,โรคหลอดเลือดหัวใจ,โรคเบาหวาน,ไขมันในเลือดสูง,ควบคุมอาหาร,ดักจับไขมัน,มะเร็ง,ลดคอเลสเตอรอล,LDL Cholesterol,HDL Cholesterol

กิฟฟารีน ไฟโตสเตอรอล แคปซูล
Phytosterol Capsule Giffarine

            ไฟโตสเตอรอล (Phytosterols) เป็นสารสเตอรอลที่พบในพืช มีโครงสร้างทางเคมีที่คล้ายกับโคเลสเตอรอลมาก จึงช่วยยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปไม่ให้เข้า สู่กระแสเลือดด้วยกลไกการเข้าไปแทนที่โคเลสเตอรอล ที่ตัวรับโคเลสเตอรอล (และตัวไฟโตสเตอรอลเองจะถูกดูดซึมได้น้อยมาก) ทำให้โคเลสเตอรอลจากอาหารถูกดูดซึมน้อยลงและถูกขับออกมาพร้อมกับอุจจาระในที่สุด

            ดังนั้นการบริโภคไฟโตสเตอรอลจะช่วยทำให้ระดับโคเลสเตอรอลรวม และแอลดีแอล โคเลสเตอรอล (LDLCholesterol) หรือโคเลสเตอรอลชนิดไม่ดี ลดลง โดยที่ไม่ไปกระทบกับ เอชดีแอล โคเลสเตอรอล (HDL Cholesterol) หรือโคเลสเตอรอลชนิดดี เป็นผลให้ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจลดลง

            สำหรับงานวิจัยที่สนับสนุนผลของไฟโตสเตอรอลในการลดโคเลสเตอรอลรวม และแอลดีแอลโคเลสเตอรอลนั้น มีหลายงานวิจัยสนับสนุน โดยในปีคศ.1999 นั้น มีงานวิจัยตีพิมพ์ว่า ได้มีการใช้ไฟโตสเตอรอลในการศึกษากับมนุษย์ 16 งานวิจัย รวม 590 คน พบว่า สามารถช่วยลดระดับโคเลสเตอรอลรวมในเลือดลงได้เฉลี่ย 10% และลดระดับ แอลดีแอล โคเลสเตอรอลลงได้ 13% อีกงานวิจัยหนึ่งเป็นการกล่าวถึงว่า การได้รับไฟโตสเตอรอลในรูปเอสเทอร์ 2 กรัมต่อวัน สามารถช่วยลดระดับแอลดีแอล โคเลสเตอรอลลงได้ 10%

            นอกจากนี้ คณะกรรมการอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ยอมรับถึงเรื่องประโยชน์ของไฟโตสเตอรอล โดยได้มีประกาศเกี่ยวกับข้อกำหนดเรื่องการกล่าวอ้างทางสุขภาพของ สเตอรอลเอสเทอร์จากพืช (Plant Sterol Ester) กับความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ มีความตอนหนึ่งว่า มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่า อาหารที่มี สเตอรอลเอสเทอร์จากพืช (Plant Sterol Ester) ช่วยในการลดระดับของโคเลสเตอรอลรวม และแอลดีแอลโคเลสเตอรอลได้ โดยข้อกำหนดนี้อนุญาตให้กล่าวอ้างบนฉลากอาหารประเภทที่มีโคเลสเตอรอลต่ำ หรือมีไขมันอิ่มตัวต่ำได้ว่า สเตอรอลเอสเทอร์จากพืช อาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจได้ ที่การรับประทานอย่างน้อย 1.3 กรัมต่อวัน ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

กิฟฟารีน ไฟโตสเตอรอล แคปซูล,ไฟโตสเตอรอล แคปซูล กิฟฟารีน,ไฟโตสเตอรอล แคปซูล,กิฟฟารีน ไฟโตสเตอรอล,Phytosterol Capsule Giffarine,Phytosterol Capsule,Phytosterol Giffarine,Giffarine Phytosterol Capsule,Giffarine Phytosterol,ไฟโตสเตอรอล กิฟฟารีน,ประโยชน์ของไฟโตสเตอรอล,โรคหลอดเลือดหัวใจ,โรคเบาหวาน,ไขมันในเลือดสูง,ควบคุมอาหาร,ดักจับไขมัน,มะเร็ง,ลดคอเลสเตอรอล,LDL Cholesterol,HDL Cholesterol

            โคเลสเตอรอล (Cholesterols) คือ สารประกอบไขมันชนิดหนึ่ง พบได้ในสัตว์ และมนุษย์ ร่างกายได้รับโคเลสเตอรอลจากการสังเคราะห์ของตับ และจากอาหารที่รับประทานเข้าไป โคเลสเตอรอลจำเป็นต่อการทำงานของร่างกายโดยทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบของผนัง เซลล์ในร่างกาย และยังเป็นสารตั้งต้นของฮอร์โมนบางชนิดที่จำเป็นของร่างกาย และน้ำดี โดยปกติแล้ว โมเลกุลของ โคเลสเตอรอล จะลอยในกระแสเลือดไม่ได้ เมื่อโคเลสเตอรอลเข้าไปอยู่ในกระแสเลือด จะต้องมีการจับตัวกับโปรตีน เรียกว่า ไลโปโปรตีน โดยเราสามารถแบ่ง ไลโปโปรตีน หรือ อาจจะเรียกง่ายๆ ว่า โคเลสเตอรอลในเลือดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. แอลดีแอล โคเลสเตอรอล (LDL Cholesterol)
            เปรียบเสมือน "ตัวผู้ร้าย" โดยแอลดีแอลที่มากเกิน จะเข้าไปแทรก และฝังตัวที่ผนังหลอดเลือด สะสมติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน และจะก่อให้เกิดเป็นพล๊าค (plaque) หรือตะกอน ที่ผนังหลอดเลือดแดง อันเป็นต้นเหตุของโรคหลอดเลือดแดงตีบตัน ยิ่งระดับ LDL โคเลสเตอรอลสูงมากเท่าไหร่ อัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
2. เอชดีแอล โคเลสเตอรอล (HDL Cholesterol)
            เปรียบเสมือน "ตำรวจ" คอยจับผู้ร้าย เพราะ เอชดีแอล โคเลสเตอรอล จะทำหน้าที่เป็นตัวพาโคเลสเตอรอล จากหลอดเลือดแดง กลับไปทำลายที่ตับ การมีระดับ HDL โคเลสเตอรอลสูง จึงช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Heart Disease)

การแบ่งระดับของโคเลสเตอรอล
            อ้างอิงจาก ATP III Classification of LDL, Total, and HDL Cholesterol (mg/dL), ATP III Guidelines At-A-Glance Quick Desk Reference, National Cholesterol Education 

ระดับโคเลสเตอรอลความหมายทางคลินิก
ระดับโคเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL Cholesterol)
< 100เหมาะสม
100 - 129ใกล้เคียงค่าเหมาะสม  ยอมรับได้
130 - 159ค่อนข้างสูง
160 - 189สูง
> 190สูงมาก
ระดับโคเลสเตอรอลรวม (Total Cholesterol) 
< 200เหมาะสม
200 - 239ค่อนข้างสูง
> 240สูง
ระดับโคเลสเตอรอลชนิดดี (HDL Cholesterol)
< 40ต่ำ
> 60สูง

            โภชนาการเกิน เป็นปัญหาทางโภชนาการที่เกิดจากการบริโภคไขมันจากเนื้อสัตว์มากเกินความต้อง การของร่างกาย ทำให้เกิดโรคไขมันสูงในเลือด ภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการเกิด โรคหัวใจขาดเลือด ซึ่งจะมีผลต่อการเกิดอัมพาตได้ กรดไขมันที่อิ่มตัว ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่จะเพิ่มปริมาณของโคเลสเตอรอลในเลือดให้สูงขึ้นได้ ดังนั้นพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการบริโภคของคนเราจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ เกิดภาวะโคเลสเตอรอลสูง
            สำหรับแนวทางในการควบคุมระดับโคเลสเตอรอล สามารถทำได้หลายวิธีคือ

1. ควบคุมอาหาร

            หลีกเลี่ยงอาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูง เช่น ไข่แดง เนื้อสัตว์ติดมัน เครื่องใน อาหารทะเลบางชนิด อาหารประเภททอด น้ำมันที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูง น้ำมันมะพร้าว กะทิ หันมาบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพต่างๆ เช่น นมพร่องมันเนย และอาหารประเภทผักและผลไม้ต่างๆ หรือรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของไฟโตสเตอรอลพร้อมกับมื้ออาหาร

2. ออกกำลังกายควบคู่ไปกับการควบคุมอาหาร

            วิธีนี้จะช่วยเพิ่มระดับ HDL โคเลสเตอรอล และลดระดับ LDL โคเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์ ควรออกกำลังกายอาทิตย์ละ 3 ครั้ง และทำอย่างต่อเนื่องใน แต่ละครั้งตามระดับความสามารถของร่างกายตัวเอง

3.ใช้ยาช่วยลดระดับไขมันในเลือด

            วิธีนี้ต้องอยู่ในความควบคุมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัย

กิฟฟารีน ไฟโตสเตอรอล แคปซูล,ไฟโตสเตอรอล แคปซูล กิฟฟารีน,ไฟโตสเตอรอล แคปซูล,กิฟฟารีน ไฟโตสเตอรอล,Phytosterol Capsule Giffarine,Phytosterol Capsule,Phytosterol Giffarine,Giffarine Phytosterol Capsule,Giffarine Phytosterol,ไฟโตสเตอรอล กิฟฟารีน,ประโยชน์ของไฟโตสเตอรอล,โรคหลอดเลือดหัวใจ,โรคเบาหวาน,ไขมันในเลือดสูง,ควบคุมอาหาร,ดักจับไขมัน,มะเร็ง,ลดคอเลสเตอรอล,LDL Cholesterol,HDL Cholesterol

ประโยชน์ของไฟโตสเตอรอล

  • ไม่กระทบกับ โคเลสตเตอรอล HDL ในร่างกาย
  • ไม่มีผลต่อการดูดซึมสารอาหารชนิดอื่นๆ
  • ลดการดูดซึมโคเลสเตอรอลในระบบทางเดินอาหาร
  • ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และไขมันในเลือดสูง

กิฟฟารีน ไฟโตสเตอรอล แคปซูล,ไฟโตสเตอรอล แคปซูล กิฟฟารีน,ไฟโตสเตอรอล แคปซูล,กิฟฟารีน ไฟโตสเตอรอล,Phytosterol Capsule Giffarine,Phytosterol Capsule,Phytosterol Giffarine,Giffarine Phytosterol Capsule,Giffarine Phytosterol,ไฟโตสเตอรอล กิฟฟารีน,ประโยชน์ของไฟโตสเตอรอล,โรคหลอดเลือดหัวใจ,โรคเบาหวาน,ไขมันในเลือดสูง,ควบคุมอาหาร,ดักจับไขมัน,มะเร็ง,ลดคอเลสเตอรอล,LDL Cholesterol,HDL Cholesterol

กิฟฟารีน ไฟโตสเตอรอล แคปซูล Phytosterol Capsule Giffarine

ไฟโตสเตอรอล แคปซูล ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฟโตสเตอรอล ชนิดแคปซูล ตรากิฟฟารีน

ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณใน 1 แคปซูล : ไฟโตสเตอรอล เอสเทอร์ 650 มิลลิกรัม

วิธีรับประทาน : ครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 2ครั้ง พร้อมอาหาร

คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคใม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค

 

รหัสสินค้า 40115
ปริมาณสุทธิ : 60.00 แคปซูล
จำนวน : 1 กระปุก
ราคา 980.00 บาท

 

โปรโมชั่น!!! สำหรับเว็บนี้เท่านั้น

ซื้อ ไฟโตสเตอรอล 2 กระปุก เพียง 1,379 บาท ปกติ 1,960 บาท


  สามารถนำรหัสสมาชิก 106057623 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ   

 

   ติดต่อสอบถาม    

   Tel : 093-696-4496

   ID Line : @kaz0660h หรือ คลิ๊กที่นี่เพื่อเพิ่มเพื่อน

   Fanpage : Happygiffshop

   Messenger : Happygiffshop

   E-mail : info.Happygiff@gmail.com

  สมัครสมาชิก กิฟฟารีน : คลิ๊กที่นี่

 

เพิ่มเพื่อน

เรื่องน่ารู้ไฟโตสเตอรอล

 

            ไฟโตสเตอรอล (Phytosterols) เป็นสารสเตอรอลที่พบในพืช มีโครงสร้างทางเคมีที่คล้ายกับโคเลสเตอรอลมาก จึงช่วยยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปไม่ให้เข้า สู่กระแสเลือดด้วยกลไกการเข้าไปแทนที่โคเลสเตอรอล ที่ตัวรับโคเลสเตอรอล (และตัวไฟโตสเตอรอลเองจะถูกดูดซึมได้น้อยมาก) ทำให้โคเลสเตอรอลจากอาหารถูกดูดซึมน้อยลงและถูกขับออกมาพร้อมกับอุจจาระในที่สุด

            ดังนั้นการบริโภคไฟโตสเตอรอลจะช่วยทำให้ระดับโคเลสเตอรอลรวม และแอลดีแอล โคเลสเตอรอล (LDLCholesterol) หรือโคเลสเตอรอลชนิดไม่ดี ลดลง โดยที่ไม่ไปกระทบกับ เอชดีแอล โคเลสเตอรอล (HDL Cholesterol) หรือโคเลสเตอรอลชนิดดี เป็นผลให้ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจลดลง

            สำหรับงานวิจัยที่สนับสนุนผลของไฟโตสเตอรอลในการลดโคเลสเตอรอลรวม และแอลดีแอลโคเลสเตอรอลนั้น มีหลายงานวิจัยสนับสนุน โดยในปีคศ.1999 นั้น มีงานวิจัยตีพิมพ์ว่า ได้มีการใช้ไฟโตสเตอรอลในการศึกษากับมนุษย์ 16 งานวิจัย รวม 590 คน พบว่า สามารถช่วยลดระดับโคเลสเตอรอลรวมในเลือดลงได้เฉลี่ย 10% และลดระดับ แอลดีแอล โคเลสเตอรอลลงได้ 13% อีกงานวิจัยหนึ่งเป็นการกล่าวถึงว่า การได้รับไฟโตสเตอรอลในรูปเอสเทอร์ 2 กรัมต่อวัน สามารถช่วยลดระดับแอลดีแอล โคเลสเตอรอลลงได้ 10%

            นอกจากนี้ คณะกรรมการอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ยอมรับถึงเรื่องประโยชน์ของไฟโตสเตอรอล โดยได้มีประกาศเกี่ยวกับข้อกำหนดเรื่องการกล่าวอ้างทางสุขภาพของ สเตอรอลเอสเทอร์จากพืช (Plant Sterol Ester) กับความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ มีความตอนหนึ่งว่า มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่า อาหารที่มี สเตอรอลเอสเทอร์จากพืช (Plant Sterol Ester) ช่วยในการลดระดับของโคเลสเตอรอลรวม และแอลดีแอลโคเลสเตอรอลได้ โดยข้อกำหนดนี้อนุญาตให้กล่าวอ้างบนฉลากอาหารประเภทที่มีโคเลสเตอรอลต่ำ หรือมีไขมันอิ่มตัวต่ำได้ว่า สเตอรอลเอสเทอร์จากพืช อาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจได้ ที่การรับประทานอย่างน้อย 1.3 กรัมต่อวัน ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

กิฟฟารีน ไฟโตสเตอรอล แคปซูล,ไฟโตสเตอรอล แคปซูล กิฟฟารีน,ไฟโตสเตอรอล แคปซูล,กิฟฟารีน ไฟโตสเตอรอล,Phytosterol Capsule Giffarine,Phytosterol Capsule,Phytosterol Giffarine,Giffarine Phytosterol Capsule,Giffarine Phytosterol,ไฟโตสเตอรอล กิฟฟารีน,ประโยชน์ของไฟโตสเตอรอล,โรคหลอดเลือดหัวใจ,โรคเบาหวาน,ไขมันในเลือดสูง,ควบคุมอาหาร,ดักจับไขมัน,มะเร็ง,ลดคอเลสเตอรอล,LDL Cholesterol,HDL Cholesterol

            โคเลสเตอรอล (Cholesterols) คือ สารประกอบไขมันชนิดหนึ่ง พบได้ในสัตว์ และมนุษย์ ร่างกายได้รับโคเลสเตอรอลจากการสังเคราะห์ของตับ และจากอาหารที่รับประทานเข้าไป โคเลสเตอรอลจำเป็นต่อการทำงานของร่างกายโดยทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบของผนัง เซลล์ในร่างกาย และยังเป็นสารตั้งต้นของฮอร์โมนบางชนิดที่จำเป็นของร่างกาย และน้ำดี โดยปกติแล้ว โมเลกุลของ โคเลสเตอรอล จะลอยในกระแสเลือดไม่ได้ เมื่อโคเลสเตอรอลเข้าไปอยู่ในกระแสเลือด จะต้องมีการจับตัวกับโปรตีน เรียกว่า ไลโปโปรตีน โดยเราสามารถแบ่ง ไลโปโปรตีน หรือ อาจจะเรียกง่ายๆ ว่า โคเลสเตอรอลในเลือดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. แอลดีแอล โคเลสเตอรอล (LDL Cholesterol)
            เปรียบเสมือน "ตัวผู้ร้าย" โดยแอลดีแอลที่มากเกิน จะเข้าไปแทรก และฝังตัวที่ผนังหลอดเลือด สะสมติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน และจะก่อให้เกิดเป็นพล๊าค (plaque) หรือตะกอน ที่ผนังหลอดเลือดแดง อันเป็นต้นเหตุของโรคหลอดเลือดแดงตีบตัน ยิ่งระดับ LDL โคเลสเตอรอลสูงมากเท่าไหร่ อัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
2. เอชดีแอล โคเลสเตอรอล (HDL Cholesterol)
            เปรียบเสมือน "ตำรวจ" คอยจับผู้ร้าย เพราะ เอชดีแอล โคเลสเตอรอล จะทำหน้าที่เป็นตัวพาโคเลสเตอรอล จากหลอดเลือดแดง กลับไปทำลายที่ตับ การมีระดับ HDL โคเลสเตอรอลสูง จึงช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Heart Disease)

การแบ่งระดับของโคเลสเตอรอล
            อ้างอิงจาก ATP III Classification of LDL, Total, and HDL Cholesterol (mg/dL), ATP III Guidelines At-A-Glance Quick Desk Reference, National Cholesterol Education 

ระดับโคเลสเตอรอลความหมายทางคลินิก
ระดับโคเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL Cholesterol)
< 100เหมาะสม
100 - 129ใกล้เคียงค่าเหมาะสม  ยอมรับได้
130 - 159ค่อนข้างสูง
160 - 189สูง
> 190สูงมาก
ระดับโคเลสเตอรอลรวม (Total Cholesterol) 
< 200เหมาะสม
200 - 239ค่อนข้างสูง
> 240สูง
ระดับโคเลสเตอรอลชนิดดี (HDL Cholesterol)
< 40ต่ำ
> 60สูง

            โภชนาการเกิน เป็นปัญหาทางโภชนาการที่เกิดจากการบริโภคไขมันจากเนื้อสัตว์มากเกินความต้อง การของร่างกาย ทำให้เกิดโรคไขมันสูงในเลือด ภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการเกิด โรคหัวใจขาดเลือด ซึ่งจะมีผลต่อการเกิดอัมพาตได้ กรดไขมันที่อิ่มตัว ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่จะเพิ่มปริมาณของโคเลสเตอรอลในเลือดให้สูงขึ้นได้ ดังนั้นพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการบริโภคของคนเราจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ เกิดภาวะโคเลสเตอรอลสูง
            สำหรับแนวทางในการควบคุมระดับโคเลสเตอรอล สามารถทำได้หลายวิธีคือ

1. ควบคุมอาหาร

            หลีกเลี่ยงอาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูง เช่น ไข่แดง เนื้อสัตว์ติดมัน เครื่องใน อาหารทะเลบางชนิด อาหารประเภททอด น้ำมันที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูง น้ำมันมะพร้าว กะทิ หันมาบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพต่างๆ เช่น นมพร่องมันเนย และอาหารประเภทผักและผลไม้ต่างๆ หรือรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของไฟโตสเตอรอลพร้อมกับมื้ออาหาร

2. ออกกำลังกายควบคู่ไปกับการควบคุมอาหาร

            วิธีนี้จะช่วยเพิ่มระดับ HDL โคเลสเตอรอล และลดระดับ LDL โคเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์ ควรออกกำลังกายอาทิตย์ละ 3 ครั้ง และทำอย่างต่อเนื่องใน แต่ละครั้งตามระดับความสามารถของร่างกายตัวเอง

3.ใช้ยาช่วยลดระดับไขมันในเลือด

            วิธีนี้ต้องอยู่ในความควบคุมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัย

กิฟฟารีน ไฟโตสเตอรอล แคปซูล,ไฟโตสเตอรอล แคปซูล กิฟฟารีน,ไฟโตสเตอรอล แคปซูล,กิฟฟารีน ไฟโตสเตอรอล,Phytosterol Capsule Giffarine,Phytosterol Capsule,Phytosterol Giffarine,Giffarine Phytosterol Capsule,Giffarine Phytosterol,ไฟโตสเตอรอล กิฟฟารีน,ประโยชน์ของไฟโตสเตอรอล,โรคหลอดเลือดหัวใจ,โรคเบาหวาน,ไขมันในเลือดสูง,ควบคุมอาหาร,ดักจับไขมัน,มะเร็ง,ลดคอเลสเตอรอล,LDL Cholesterol,HDL Cholesterol

ประโยชน์ของไฟโตสเตอรอล

  • ไม่กระทบกับ โคเลสตเตอรอล HDL ในร่างกาย
  • ไม่มีผลต่อการดูดซึมสารอาหารชนิดอื่นๆ
  • ลดการดูดซึมโคเลสเตอรอลในระบบทางเดินอาหาร
  • ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และไขมันในเลือดสูง
 

   ติดต่อสอบถาม    

   Tel : 093-696-4496

   ID Line : @kaz0660h หรือ คลิ๊กที่นี่เพื่อเพิ่มเพื่อน

   Fanpage : Happygiffshop

   Messenger : Happygiffshop

   E-mail : info.Happygiff@gmail.com

  สมัครตัวแทน กิฟฟารีน : คลิ๊กที่นี่

 

เพิ่มเพื่อน

  สามารถนำรหัสสมาชิก 106057623 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ   

 

   ติดต่อสอบถาม    

   Tel : 093-696-4496

   ID Line : @kaz0660h หรือ คลิ๊กที่นี่เพื่อเพิ่มเพื่อน

   Fanpage : Happygiffshop

   Messenger : Happygiffshop

   E-mail : info.Happygiff@gmail.com

  สมัครตัวแทน กิฟฟารีน : คลิ๊กที่นี่

 

เพิ่มเพื่อน

Powered by MakeWebEasy.com